Nguyethan's Dream World

CT KTLD # 17 – “Mu*a Mua Dong” do NH thuc hien cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ Nhạc Chủ Đề “Mưa Mùa Đông” qua những đoản văn, những vần thơ và nhạc phẩm “Chiều Mưa” sáng tác của Ngọc Thể phổ từ thơ Nguyệt-Hân.

CT Khung Trời Lãng Du #17 – “Mưa Mùa Đông”  do Nguyệt Hân thực hiện cho đài VNCR

Advertisements
This entry was published on February 15, 2012 at 9:01 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: