Nguyethan's Dream World

“Tình Rơi” Hồ Đăng Long qua tiếng hát Nguyệt-Hân

“Tình Rơi” qua tiếng hát Nguyệt-Hân
(Hồ Đăng Long)


Dù tình yêu này không đi về đâu

Dù tình yêu này treo ngang vực sâu
Em vẫn yêu người, yêu cháy rát môi hôn
Em vẫn yêu người, yêu vỡ nát tâm hồn…

Advertisements
This entry was published on June 1, 2012 at 12:03 am and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: