Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#7 – Truyện Ngắn “Mẹ Bác Sĩ” @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:  http://www.vietstaronline.com/

Truyện ngắn “Mẹ Bác Sĩ” TG: Nguyễn Thị Thanh Dương qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân

MP3 link:
https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/05/nh_ktld_vs_ct7_mebacsi_128kb.mp3

This entry was published on June 10, 2013 at 7:30 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: