Nguyethan's Dream World

KTLD-Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT16 Truyện ngắn “Quỹ Thời Gian Còn Lại”

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:
http://www.vietstaronline.com/

Truyện ngắn “Quỹ Thời Gian Còn Lại”
TG: Nguyễn Thị Thanh Dương qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân

NH_QuyThoiGianConLai_smaller

MP3 Link: https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/07/nh_ktld_vs_ct16_quythoigianconlai_128kb1.mp3

Advertisements
This entry was published on July 26, 2013 at 9:17 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: