Nguyethan's Dream World

KTLD-Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT17-18 Truyện ngắn “Dư Âm Ngày Cũ”

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:
http://www.vietstaronline.com/

CT_KTLD_CT52_TruyenDuAmNgayCu_P1

Dư Âm Ngày Cũ Part 1:
Dư Âm Ngày Cũ Part 2:

Advertisements
This entry was published on August 18, 2013 at 12:46 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: