Nguyethan's Dream World

“ÂM NHẠC QUỐC TẾ CỦA MỌI THỜI ĐẠI “ – Elvis Presley

Chương trình “ÂM NHẠC QUỐC TẾ CỦA MỌI THỜI ĐẠI “  do Chris Phan & Nguyệt-Hân Biên soạn và thực hiện vào mỗi tối thứ năm từ 11:25pm – midnight phát thanh trên Đài VietStar Radio 1480am. QTG ở xa có thể theo dõi trực tiếp trên internet qua link:  http://www.vietstaronline.com/

“ÂM NHẠC CỦA MỘT THỜI XA XĂM QUAY VỀ VỚI NHỮNG ÂM ĐIỆU LUÔN GẮN LIỀN VỚI NHÂN LOẠI BẰNG NHỮNG CHẤT KEO CỦA NHỮNG  CUNG BẬC TRẦM BỖNG DU DƯƠNG VỀ GẦN VỚI ĐỜI SỐNG CỦA TỪNG KIẾP NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ, TRONG HIỆN TẠI, VÀ TRONG CẢ TƯƠNG LAI…”
NH_Elvis_pic

Elvis Presley – Part 1:
Elvis Presley – Part 2:

Elvis Presley – Part 3: 

Advertisement
This entry was published on September 14, 2013 at 2:19 am and is filed under Am Nhac Quoc Te - VietStar Radio. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: