Nguyethan's Dream World

Audio Books & Poetry

Sau đây là những bài thơ, những đoản truyện ngắn do NguyệtHân và các bạn thân hữu diễn đọc. Mời các bạn thưởng thức nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: